7/09/2556


เปิดศูนย์ศึกษาอาเซียนภาคเหนือ

more info
16/07/2556

กิจกรรมครอบครัวอาเซียนตามโครงการการขยายผลชุมชนต้นแบบและการสื่อสารการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ศูนย์ศึกษาอาเซียนภาคเหนือ

more info
19/03/2556

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมจังหวัดนำร่องสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

more info