ยินดีต้อนรับ

BMC

ยินดีต้อนรับ

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายสว่าง มโนใจ


สายตรงถึงผอ.

081-180-4777

089-855-3983

คำขวัญโรงเรียน

สามัคคี   มีวินัย

ใฝ่สะอาด   ปราชญ์วิชา

กีฬาเยี่ยม   เปี่ยมคุณธรรม


คติพจน์

ปญฺญาว ธเนน เสยฺโย ปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์


ข่าว e-Network

 

     

1. จัดระบบการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน ให้เป็นคนดี มีความรู้ มีทักษะ ในการดำรงชีวิต มีความภูมิใจในความเป็นไทยและไทยล้านนา

2. จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้

3. พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

4. ระดมสรรพกำลัง เครือข่ายผู้อุปถัมภ์ ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น ภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาการศึกษา

5. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการบริหารจัดการและการเรียนรู้ของนักเรียน

6. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาทีมีผลการทดสอบระดับชาติต่ำกว่าเกณฑ์

7. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีมารยาท รู้จักการทำงานเป็นทีม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และกล้าแสดงออกที่ดี 

8. จัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน

9. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพครูด้านความรู้ เจตคติ และทักษะปฏิบัติ

10. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรักและเทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

11. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประเพณีวัฒนธรรมไทยและไทยล้านนา

12. สามารถดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาให้ผู้เรียนร้อยละ 80 ของผู้เรียนทั้งหมดมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00

13. พัฒนาโรงเรียนให้มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

Follow us