ยินดีต้อนรับ

BMC

ยินดีต้อนรับ

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายสว่าง มโนใจ


สายตรงถึงผอ.

081-180-4777

089-855-3983

คำขวัญโรงเรียน

สามัคคี   มีวินัย

ใฝ่สะอาด   ปราชญ์วิชา

กีฬาเยี่ยม   เปี่ยมคุณธรรม


คติพจน์

ปญฺญาว ธเนน เสยฺโย ปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์


ข่าว e-Network

 

     

        โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาด้วยการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมเพื่อให้ผู้เรียนเป็น พลเมืองและพลโลกที่มีคุณภาพ ดี เก่ง มีความสุข มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ สามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง   อย่างต่อเนื่องมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต มีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพและยึดมั่นในประเพณีศิลปวัฒนธรรมไทยและไทยล้านนา

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

Follow us