BMC

ยินดีต้อนรับ

BMC

ยินดีต้อนรับ

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายสว่าง มโนใจ


สายตรงถึงผอ.

081-180-4777

089-855-3983

คำขวัญโรงเรียน

สามัคคี   มีวินัย

ใฝ่สะอาด   ปราชญ์วิชา

กีฬาเยี่ยม   เปี่ยมคุณธรรม


คติพจน์

ปญฺญาว ธเนน เสยฺโย ปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์


ข่าว e-Network