ยินดีต้อนรับ

BMC

ยินดีต้อนรับ

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายสว่าง มโนใจ


สายตรงถึงผอ.

081-180-4777

089-855-3983

คำขวัญโรงเรียน

สามัคคี   มีวินัย

ใฝ่สะอาด   ปราชญ์วิชา

กีฬาเยี่ยม   เปี่ยมคุณธรรม


คติพจน์

ปญฺญาว ธเนน เสยฺโย ปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์


ข่าว e-Network

 

พ.ศ. 2455 - 2460
นายชัย เชื้อเจ็ดตน
ครูใหญ่
พ.ศ. 2460 - 2465
นายทูล จงตรอง
ครูใหญ่
พ.ศ. 2465 - 2468
นายพิศ กระทุ่มวรรณ
ครูใหญ่
พ.ศ. 2475 - 2479
นายซิ้ว โปายะวัติ
ครูใหญ่
พ.ศ. 2479 - 2480
นายทองคำ สุวรรณรัตน์
ครูใหญ่
พ.ศ. 2480 - 2485
นายสมบูรณ ติยวลีย์์
ครูใหญ่
พ.ศ. 2485 - 2487
นายมนู วรรณโอภาส
ครูใหญ่
พ.ศ. 2487 - 2488
นายสมบูรณ์ สมนา
ครูใหญ่
พ.ศ. 2488 - 2489
นายอินสม วงศ์ววัฒนา
ครูใหญ่
พ.ศ. 2489 - 2491
นายไสว คงรอด
ครูใหญ่
พ.ศ. 2491 - 2493
นายมนู วรรณโอภาส
ครูใหญ่
พ.ศ. 2493 - 2499
นายจรัส วงศ์สว่าง
ครูใหญ่
พ.ศ. 2499 - 2513
นายมนู วรรณโอภาส
ครูใหญ่
พ.ศ. 2513 - 2514
นายเสนอ พ่วงภิญโญ
ครูใหญ่
พ.ศ. 2514 - 2517
นายฟื้น ธนาคง
ครูใหญ่
พ.ศ. 2517 - 2518
นายเสนอ พ่วงภิญโญ
ครูใหญ่
พ.ศ. 2518 - 2522
นายนคร วงศ์ใหญ่
ครูใหญ่
พ.ศ. 2522 - 2523
นายฟื้น ธนาคง
ครูใหญ่
พ.ศ. 2523 - 2533
นายสุวรรณ ธีรพลอำพัน
อาจารย์ใหญ่
พ.ศ. 2533 - 2544
นายบุญลภ ขันสุภา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
พ.ศ. 2544 - 2548
นายไพศาล หัตถกรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน
นางสว่าง มโนใจ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

Follow us